خدمات استافینگ و بسته بندی

خدمات استافینگ و بسته بندی

استافینگ و بسته بندی بیشتر به جهت بارگیری کالا به منظور صادرات انجام می گردد.

مراحل انجام عملیات استافینگ

  • ارائه نامه کشتیرانی به محوطه ی نگهدارنده ی کانتینر
  • تحویل لیست رسوب کانتینر به واحد عملیات
  • ثبت در سیستم اسنادی و زدن پذیرش
  • مراجعه بار شمار و کشنده به ترمینال کانتینر خالی جهت انتقال کانتینر
  • ثبت کانتینرهای ورودی دی سیستم هند هلد
  • چیدمان بار درون کانتینر به شکل کارگری یا لیفتراکی
  • چک کردن بار پس از تائید نماینده صاحب کالا و پلمپ محوطه و پلمپ کشتیرانی
  • مراجعه به پورت اپراتور و قرار دادن کانتینر در لیست کشتی
  • هماهنگی و تحویل کانتینر به پورت اپراتور و اخذ رسید با مهر